മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

ജിൻസ് പറകോട്ടിയേൽ മെമ്മോറിയൽ കബഡി ടൂർണമെന്റ്

Date : 05-09-2022

ജിൻസ് പറകോട്ടിയേൽ മെമ്മോറിയൽ കബഡി ടൂർണമെന്റ് നാളെ മണിക്കടവിൽ വെച്ച് നടത്തപെടുന്നു

ഒന്നാം സ്ഥാനം :8000

രണ്ടാം സ്ഥാനം :3000

മൂന്നാം സ്ഥാനം :1000Whats up Manikkadave ? സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാവൂ.വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ. https://chat.whatsapp.com/EodBZddJjqhGpJo6BsdcLF
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp